Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztési feladatainak áttekintését, összehangolását, harmonizációját, koordinációját támogató, illetve a szükséges további fejlesztések előkészítését végző szakmai egyeztető fórum.

Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport elsődleges feladata az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztési feladatainak áttekintése, a tárcák által végzett feladatok összehangolása, harmonizációja, koordinációja, illetve a szükséges további fejlesztések előkészítése. Ennek keretében az alábbi feladatokat látja el, témacsoportjain keresztül:

 • az államháztartásért felelős miniszter támogatása,
 • az államháztartási belső kontrollrendszer továbbfejlesztésére és működtetésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása,
 • a kormányzati ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának koordinálása, összehangolása,
 • az önkormányzati alrendszer specialitásainak megfelelő dokumentumok kidolgozása,
 • állásfoglalás kialakítása a miniszter, továbbá a költségvetési szervek képviselői által feltett egyedi kérdésekben,
 • a Kormány számára benyújtásra kerülő államháztartási belső kontroll jelentés megtárgyalása.

Az ÁBK MCS feladatait az alábbi – témacsoport elnökök által vezetett – témacsoportokon keresztül látja el:

 • Belső Ellenőrzési Témacsoport
 • Belső Kontroll Témacsoport
 • EU Támogatások Témacsoport
 • Kormányzati Ellenőrzési Témacsoport
 • Önkormányzati Témacsoport

Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport elnöke az államháztartásért felelős miniszter.

Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport titkárságának feladatait a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályának Államháztartási Belső Kontrollok Osztálya látja el.

Az Etikai Bizottság (ETIB) az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport ügyrendjének II./1.2. pontja alapján a Belső Ellenőrzési Témacsoport keretein belül működik a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét értékelő, támogató fórum.

Ha a belső ellenőr és a költségvetési szerv vezetője között összeférhetetlenség vagy súlyos ellentét merül fel (pl. szakmai véleményeltérésből, jogszabályok, belső utasítások eltérő értelmezéséből adódóan), illetve az ellenőr vitatja a személyét érintő intézkedést, beleértve az ellenőr áthelyezését és felmentését is, az ellenőr az Etikai Bizottsághoz fordulhat állásfoglalásért. A belső ellenőr írásban köteles benyújtani panaszát (1. és 2. számú melléklet), emellett csatolni kell a bizonyításhoz szükséges dokumentumokat. E fenti feladat ellátása érdekében a Belső Ellenőrzési Témacsoport elnöke összehívja az Etikai Bizottságot a dokumentum beérkezéstől számított 8 napon belül.

Az Etikai Bizottság tagjai:

 • a Belső Ellenőrzési Témacsoport elnöke, illetve az alábbi szakmai szervezetek képviselői:
 • a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete,
 • a Budapesti Gazdasági Főiskola,
 • az ISACA Magyarországi Egyesülete (ISACA-HU),
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata,
 • a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete.

Az Etikai Bizottság tagjai a Belső Ellenőrzési Témacsoport elnöke által megjelölt időpontban és helyen megvitatják az állásfoglalás kérést, majd a Titkárság 8 napon belül előkészíti a válasz tervezetét. Az Etikai Bizottság tagjai ezt követően írásban (postai vagy elektronikus úton) véleményezik, illetve hagyják jóvá az állásfoglalást az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport ügyrendjének III./2.2. és III./2.4. pontjában meghatározottak szerint.