Általános információk

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel kapcsolatos eljárásra vonatkozó információk, kérelmek és mellékleteik.

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.

A belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosító engedélyt az erre irányuló kérelem és mellékletei benyújtásával lehet kezdeményezni.

Amennyiben a költségvetési szerv illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője  vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat a PMr. 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a szakmai követelmények alól.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

Ügyfélszolgálatunkon a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Ezért a regisztrációs csomagok leadása személyesen nem megoldható.

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztatónkat itt találja.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy akinek nincs ügyfélkapuja, az nem tudja az elektronikus kapcsolattartást választani, mert csak az ügyfélkapun keresztül tudjuk továbbítani a dokumentumokat, ha valaki elektronikus kapcsolattartást választ!

Változás a belső ellenőrzési tevékenységi kör kibővítése esetén alkalmazandó eljárás során!

Az eljárásrendbeli változás a már meglévő regisztrációkat nem érinti.

Aki jelenleg a költségvetési szervnél fennálló ellenőrzési tevékenysége mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál történő belső ellenőrzési tevékenységre, illetve a jelenleg köztulajdonban álló gazdasási társaság mellett a költségvetési szervnél történő belső ellenőrzési tevékenységre is ki szeretné bővíteni a regisztrációját, annak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 24. § (4) bekezdése alapján kell eljárnia. Eszerint, ha a szolgáltató a korábban folytatott szolgáltatási tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. A szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megszerzésének követelményeiről a Szolgtv. 22. § (1) bekezdése, továbbá a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: PMr.) 2.§ és 3.§ (1)-(3) bekezdései rendelkeznek.

Fentiek alapján a tevékenység kibővítése esetén annak bejelentésére, valamint az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékére a belső ellenőri tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó előírások az irányadóak.

A tevékenységi kör kibővítésére szolgáló bejelentés az Adatlap megfelelő kitöltésével, továbbá a kapcsolódó nyomtatványok csatolásával kezdeményezhető. A bejelentés díjköteles, a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke a PMr. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 8000 forint, amelyet minden bejelentés vonatkozásában külön-külön kell megfizetni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben bejelentésében megjelöli, hogy költségvetési szervnél és egyúttal köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is kíván belső ellenőrzési tevékenységet folytatni, úgy az eljárás díja egyszeri 8.000,- Ft. Amennyiben a bejelentő a belső ellenőri tevékenységet végzők nyilvántartásába korábban költségvetési szervnél vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál végzett belső ellenőri tevékenysége okán felvételre került, úgy tevékenységének későbbi kibővítése esetén – tekintettel arra, hogy ezáltal egy új (a belső ellenőri tevékenység megkezdésére irányuló) bejelentést terjeszt elő -  a tevékenység bejelentési eljárásáért fizetendő 8.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára átutalással vagy a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainál beszerezhető készpénz átutalási megbízással (sárga csekk) kell teljesíteni. A befizetésről szóló bizonylatot a bejelentéshez csatolni kell.

TÁJÉKOZTATÓ ÉS REGISZTRÁCIÓS CSOMAG

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ JELLEGGEL TÖRTÉNŐ GYAKORLÁSA

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő belső ellenőr megnevezésű szabályozott szakma határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez a következő nyomtatványokat kell használni:

KIMENTÉSI KÉRELEM

A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: PMr.) 13. § (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrökre vonatkozó továbbképzésre vonatkozó kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani az államháztartásért felelős miniszternek (Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.).

A kimentési kérelmet nem kell indokolni. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet következő évben mellékelni kell a képzésre történő újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a PMr. 6. § (3) bekezdésében meghatározott díjmentesség megállapítható legyen. A képzési kötelezettséget a kimentéssel érintett évet követő évben kell teljesíteni, ezt követően további kimentés nem adható.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, ezért ezen ügyfelek kizárólag a Kormányzati Portálon, a https://jar.kormany.hu/ngm/ngmjog/NGMJOG_ngmjog_aszf_k01.jar címen elérhető NGMJOG-ÁSZF-K01 azonosító számú űrlapon nyújthatják be a keresetlevelet és annak mellékleteit. Az űrlap kitöltésére vonatkozó tájékoztató itt található.

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció