Általános információk

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésére irányuló eljárás szabályai, általános információk, kérelmek és mellékleteik.

Alkalmazandó jogszabályok:

Egyes eljárás típusok és a hozzájuk kapcsolódóan fizetendő Igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség:

Eljárás tárgya

Igazgatási szolgáltatási díj tétele

Megfizetés módja

Nyilvántartásba vétel

8000 forint

Bankszámlaszám: Pénzügyminisztérium, Budapest

10032000-01460658-00000000

vagy

készpénz átutalási megbízás (sárga csekk)

(Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainál)

Tevékenységi kör kiterjesztés*

8000 forint

Törlési kérelem (tevékenység megszüntetése)

4600 forint

Adatmódosítás

díjmentes

Hatósági bizonyítvány kiállítás

díjmentes

*a belső ellenőri tevékenységet végzők nyilvántartásában korábban már regisztrált belső ellenőr meglévő tevékenységi körének kiterjesztése új belső ellenőrzési jogosultság megszerzésére, mely irányulhat költségvetési szervre vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságra.


IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MUNKÁLTATÓ ÁLTALI ELSZÁMOLÁSA

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről a természetes személy részére számla kerül kiállításra, mely a határozathozatal során a meghozott döntés mellékleteként kézbesítésre kerül. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. tv. 3. § -ában foglalt értelmező rendelkezések, és fogalom meghatározások értelmében a munkáltató nem számolhatja el igénybevett szolgáltatások értékeként a természetes személy helyett megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat. Tekintve, hogy az igazgatási szolgáltatási díj a belső ellenőr természetes személy regisztrációjának díja, amely a természetes személyhez kapcsolódó költség, így azt a munkáltató – a (7) bekezdés 3) pontja, illetve a 79. § (3) bekezdés alapján – személyi jellegű egyéb kifizetésként szerepeltetheti könyveiben. Az igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számla minden esetben a természetes személy nevére szól, a számla, munkáltató nevére való kiállítására nincs lehetőség.

Hatósági eljárás kezdeményezésének formái:


Hatósági eljárás kizárólag hivatalos úton, az alábbi elérhetőségeken benyújtott kérelemmel kezdeményezhető.


Benyújtás módja

Elérhetőség

postai úton

a Pénzügyminisztérium, Államháztartási Szabályozási Főosztály, Államháztartási Belső Kontrollok Osztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Pf. 481.

elektronikus úton

https://epapir.gov.hu/

személyesen

Magyar Államkincstár bármelyik megyei igazgatóságán (Címjegyzék: Tájékoztató mellékletében)

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztatónkat itt találja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus kapcsolattartást az tud választani, aki rendelkezik ügyfélkapuval.

A Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozás Főosztály funkcionális e-mail címén (GvssHMPeHVbrKsV9Zj2N3jmr4YXN6ZkBwbS5nb3YuaHU=) lebonyolított ügyintézés nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Előzetes szóbeli, telefonon vagy e-mail üzenetben történő elbírálásra nincs lehetőség! A telefonos kapcsolat kizárólag általános informálódás és tájékoztatás adás célját szolgálja.

Ügyfélszolgálatunkon a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel. Ezért a regisztrációs csomagok leadása személyesen nem lehetséges.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGI KÖR KITERJESZTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

Aki jelenleg a költségvetési szervnél fennálló ellenőrzési tevékenysége mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál történő belső ellenőrzési tevékenységre, illetve a jelenleg köztulajdonban álló gazdasási társaság mellett a költségvetési szervnél történő belső ellenőrzési tevékenységre is ki szeretné terjeszteni nyilvántartásba vételét, annak a Szolgtv. 24. § (4) bekezdése alapján kell eljárnia. Eszerint, ha a szolgáltató a korábban folytatott szolgáltatási tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. A szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megszerzésének követelményeiről a Szolgtv. 22. § (1) bekezdése, továbbá a PMr. 2. § és 3. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek. A bejelentés díjkötelezettségére vonatkozóan, a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke tekintetében a PMr. 5. § (1) bekezdése az irányadó.

Fentiek alapján a tevékenység kiterjesztése esetén annak bejelentésére, valamint az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékére a belső ellenőri tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó előírások az irányadóak. 

A gyakorlatban ez az alábbiakat jelenti:

A tevékenységi kör kibővítésére szolgáló bejelentés az „Adatlap” megfelelő kitöltésével (nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezése az új jogosultság vonatkozásában), továbbá a kapcsolódó dokumentumok

  1. felsőfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata / munkáltatói felmentés;
  2. szakmai gyakorlatról szóló nyilatkozat / munkáltatói felmentés és
  3. igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás

 csatolásával kezdeményezhető.

Bármelyik hiányában benyújtott bejelentés hiánypótlási eljárást von maga után. 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI CSOMAG

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló jogosultságot az erre irányuló kérelem („Adatlap”) és mellékletei benyújtásával, valamint az előírt igazgatási szolgáltatási díj befizetésének egyidejű igazolása mellett lehet kezdeményezni.

Amennyiben a költségvetési szerv, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat a PMr. 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a szakmai gyakorlati feltétel illetve a szakmai végzettségre vonatkozó feltétel követelménye alól.

Kapcsolódó dokumentumok:

TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSE, NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS

Amennyiben a belső ellenőr az e minőségében végzett tevékenységét a továbbiakban nem folytatja (pl. nyugdíjazás, más szektorban történő elhelyezkedés), úgy lehetősége van kérni a nyilvántartásból történő törlést. Az eljárás az „Adatlap” megnevezésű formanyomtatvány megküldésével és a 4.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével valamint annak egyidejű igazolásával indítható.

 

TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Szolgtv. 28. § a) pontja, illetve az Áht. 70. § (7a) bekezdésének a) pontja, továbbá a PMr. 12. §-a alapján a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végző természetes személy nyilvántartásba vételének fenntartása érdekében szakmai továbbképzéseken köteles részt venni.

A kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart.

ÁBPE kötelező továbbképzés részletes szabályai, jelentkezés menete és módja

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/

Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése a belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló jogosultság megszerzésére tett bejelentéshez kötött, így annak időbeli követelménye tekintetében az ügyfél bejelentésének időpontja - nem pedig a hatóság által végzett nyilvántartásba vétel napja - a mérvadó! Eszerint a képzési kötelezettség teljesítésének számításakor bázisévnek a bejelentés időpontja szerinti évet kell tekinteni.

Továbbképzési kötelezettség teljesítését összefoglaló tábla:

Képzés

Rendeltetése

Teljesítési határidő

ÁBPE I

kötelező képzés

Nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követő év

ÁBPE II.

kötelező képzés

ÁBPE I. teljesítését követően 2 évente

 

 

 

Kimentési kérelem

ÁBPE I. vagy ÁBPE II. képzés 1 évre történő halasztására

Az esedékes képzés évében december 15-ig (jogvesztő határidő)

Probono képzés

ÁBPE II. képzés beszámítására, annak elvégzése helyett

2 évente

Szintvizsga

ÁBPE I. és ÁBPE II. képzés elmulasztása, valamint kimentési kérelem és Probono képzés hiánya esetén

Hatóság felszólításának kézhezvételét követő 6 hónap (jogvesztő határidő)

A képzésre kötelezett személy a PMr. 13. §- ában meghatározott kimentési kérelemmel élhet, valamint a PMr. 14. § (6) bekezdése szerint az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban meghirdetett, más képző intézmény által szervezett képzésen (Probono) vehet részt, mely a kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható.

KIMENTÉSI KÉRELEM

A belső ellenőrökre vonatkozó továbbképzésre vonatkozó kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, jogvesztő határidővel december 15-ig lehet benyújtani az államháztartásért felelős miniszternek elektronikus vagy postai úton illetve ügyfélszolgálaton keresztül. A kimentési kérelmet nem kell indokolni. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet következő évben mellékelni kell a képzésre történő újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a PMr. 6. § (3) bekezdésében meghatározott díjmentesség megállapítható legyen. A képzési kötelezettséget a kimentéssel érintett évet követő évben kell teljesíteni, tehát a kimentési kérelemnek - az ÁBPE- továbbképzés I. képzés sikeres teljesítését követően - NINCS HALASZTÓ HATÁLYA a képzési kötelezettség kötelező időszakaira vonatkozóan. Ezt követően további kimentés nem adható.

Kapcsolódó dokumentum:

SZINTVIZSGA

Amennyiben a belső ellenőr a továbbképzési életútja során nem tesz eleget ÁBPE képzésnek, kimentési kérelemmel nem él, továbbá más képzőintézmény által szervezett az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett képzésen nem vesz részt, úgy a regisztrációja fenntartásához 80%- os eredményű szintvizsga elvégzése szükséges.

Szintvizsgára jelentkezés menete és módja

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=121

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ JELLEGGEL TÖRTÉNŐ GYAKORLÁSA

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő belső ellenőr megnevezésű szabályozott szakma határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának bejelentése esetén a határon átnyúló szolgáltatások esetére rendszeresített adatlap kitöltése szükséges, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről a vonatkozó tájékoztató ad bővebb információt.

Kapcsolódó dokumentumok:

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció