A támogatások lényege, hogy az állam anyagi segítséget nyújtson az általa prioritásként kezelt társadalmi és gazdasági célok megvalósításához, így különböző beruházásokhoz, fejlesztésekhez, gazdasági tevékenységek ösztönzéséhez. Az államháztartás különböző alrendszereiből folyósított támogatásokra az Áht., illetve az Ávr. keretszabályokat állapít meg. Ezeket a szabályokat ágazati jogszabályok kiegészítik, vagy egyes esetekben teljes mértékben eltérnek tőlük és ezzel kivételt képeznek a keretszabályozás alól.

Minden esetben céljellegű juttatásokról beszélünk, amelyek kizárólag arra a támogatási célra használhatóak fel, amelyre a támogató azokat rendelkezésre bocsátotta, amely megvalósítását, a támogatási szerződés, okirat vagy éppen jogszabály kikötötte.

A támogatási jogviszony, annak ingyenes jellegére tekintettel, különleges jogviszony, így a kedvezményezett részére minden esetben garanciális jellegű összeférhetetlenségi szabályokat határoz meg. A cél megvalósulásának vizsgálhatósága és ellenőrizhetősége érdekében a kedvezményezett minden esetben beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogató felé, melynek nem teljesülésekor a támogatási összeg – jogszabályban meghatározott feltételekkel, akár kamatfizetési kötelezettséggel –visszakövetelhető.

A támogatás fogalmát az Áht. 1. § 19. pontja határozza meg, mely szerint az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott juttatást kell támogatásnak tekinteni. Így a költségvetési támogatásnak nem minősülő, de a támogatás tágabb fogalmába beletartozó ellenérték nélkül nyújtott juttatásokra alkalmazni szükséges az Áht. „34. támogatási jogviszony” címének keretszabályait. A támogatás fogalmának legfőbb különbsége a költségvetési támogatás fogalmához képest, hogy azt, mind az államháztartás központi, mind pedig annak önkormányzati alrendszerében alkalmazni szükséges. Nyújtható akár pénzben, akár természetben, bármely alrendszerből, közös jellemzője, hogy a támogató nem kap ellenszolgáltatást, ellenértéket a kedvezményezettől. A támogatási jogviszony kedvezményezettje lehet jogi személy, szervezet, vagy magánszemély is, lényege, hogy annak forrása az államháztartás központi (pl.: központi költségvetésben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat) vagy önkormányzati alrendszere (helyi önkormányzat, vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv előirányzata) legyen.

Költségvetési támogatások

A támogatások speciális fajtája, fogalmát az Áht. 1. § 14. pontja határozza meg, amely szerint főszabályként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből, ellenérték nélkül, pénzben nyújtott juttatásokat tekintjük költségvetési támogatásoknak. Így költségvetési támogatáson kizárólag a központi alrendszerből, pénzben ellenérték nélküli nyújtott juttatásokat értjük. Költségvetési támogatások főszabály szerint a fejezeti kezelésű előirányzatokról és a központi kezelésű előirányzatokról nyújthatóak. Az Áht., illetve az Ávr. szabályozás a költségvetési támogatások esetében a legszigorúbb és a legrészletesebb. A támogatási jogviszony létesítésének mikéntjétől kezdve, a kedvezményezett személyén át, a szerződés, illetve pályázat esetén a pályázati eljárás és kiírás kötelező elemein túl, szabályozza a támogatás folyósításának, felhasználásának, a szerződés módosításának szabályait.

A költségvetési támogatások fogalma, a támogatásoknál használt általános fogalom mellett az Áht.-ban meghatározott kivételekkel együtt értelmezendő. Az így meghatározott kivételekre a törvény erejénél fogva nem, vagy eltérésekkel kell alkalmazni az Áht. 35. költségvetési támogatások fejezetét, eljárásrendjükre és szabályaikra külön jogszabályok vonatkoznak.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az európai uniós támogatások abban az esetben minősülnek költségvetési támogatásnak, ha azok átfolynak Magyarország központi költségvetésén, tehát amennyiben forrásukat – ha csak ideiglenesen is - Magyarország központi költségvetésének XIX. fejezete tartalmazza, a kifizetés innen történik. Más Európai Uniós forrásból származó támogatások alapvető szabályait az európai uniós jogi aktusok határozzák meg.