A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel kapcsolatos eljárásra vonatkozó információk, kérelmek és mellékleteik.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.

A belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosító engedélyt az erre irányuló kérelem és mellékletei benyújtásával lehet kezdeményezni.

Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat a Bkr. 24. §-a alapján a szakmai gyakorlati feltétel alól.

Figyelem! Megváltoztak az E-ügyintézés szabályai 2018. január 1-től!
TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL


TÁJÉKOZTATÓ ÉS REGISZTRÁCIÓS CSOMAG


BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ JELLEGGEL TÖRTÉNŐ GYAKORLÁSA

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő belső ellenőr megnevezésű szabályozott szakma határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez a következő nyomtatványokat kell használni:

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrökre vonatkozó továbbképzésre vonatkozó kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani az államháztartásért felelős miniszternek (Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.).

KIMENTÉSI KÉRELEM

A kimentési kérelmet nem kell indokolni. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet következő évben mellékelni kell a képzésre történő újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7. § (6) bekezdésében meghatározott díjmentesség megállapítható legyen. A képzési kötelezettséget a kimentéssel érintett évet követő évben kell teljesíteni, ezt követően további kimentés nem adható.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, ezért ezen ügyfelek kizárólag a Kormányzati Portálon, a https://jar.kormany.hu/ngm/ngmjog/NGMJOG_ngmjog_aszf_k01.jar címen elérhető NGMJOG-ÁSZF-K01 azonosító számú űrlapon nyújthatják be a keresetlevelet és annak mellékleteit. Az űrlap kitöltésére vonatkozó tájékoztató itt található.